SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - MARS 2020


Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Thermex Scandinavia A/S (heretter kalt ''THERMEX''), i den grad det ikke foreligger noen motstridende skriftlig avtale mellom partene.

I disse salgs- og leveringsvilkårene betyr "Kjøper" den umiddelbare kjøperen av THERMEX sine produkter. Med "sluttbruker" menes enhver etterfølgende kjøper av de solgte produktene.

1. Tilbud, bestilling og ordrebekreftelse
Tilbud er bindende for THERMEX i 30 dager fra tilbudets datostempel. Dersom en ordrebekreftelse avviker fra Kjøpers bestilling og Kjøper ikke ønsker å akseptere avviket, må Kjøper gi beskjed til THERMEX innen 8 dager fra datoen for ordrebekreftelsen. Ellers er kun THERMEX sin ordrebekreftelse gyldig.

Kjøpers muntlige bestillinger og bestillinger er kun bindende for THERMEX dersom Kjøper har mottatt skriftlig aksept eller ordrebekreftelse fra THERMEX.

THERMEX sitt beregnings- og dimensjoneringsarbeid kan kun anses som veiledende bistand.

2. Priser
Med mindre annet er oppgitt, er alle priser ekskl. mva. THERMEX forbeholder seg retten til å endre priser, produktutvalg og tekniske spesifikasjoner i alle prislister, brosjyrer, kataloger og annet trykt materiale uten forvarsel.

3. Levering
THERMEX leverer fritt til forretningsadresser i Danmark (unntatt Grønland og Færøyene). Ekspedisjonsgebyr Dersom netto fakturaverdi av en leveranse ekskl. MVA er mindre enn DKK 1000,00, men det pålegges et behandlingsgebyr på DKK 100,00.

Risikoen for utilsiktet ødeleggelse av salgsgjenstanden går over på Kjøper ved levering. THERMEX bærer dermed risikoen under forsendelsen.

THERMEX påtar seg intet ansvar for sen levering. Kjøper har imidlertid rett til å heve avtalen/heve bestillingen dersom forsinkelsen er vesentlig. En forsinkelse som ikke overstiger 8 uker er ikke i noe tilfelle å anse som vesentlig.

4. Betaling
Kjøper må betale det fakturerte beløpet innen betalingsfristen som er angitt på fakturaen. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter Kjøper å betale forsinkelsesrente med 2 % pr begynnelsesmåned fra forfallsdatoen for å telle. Dersom kjøpesummen ikke betales i tide, kan THERMEX gjøre fremtidige leveranser til Kjøper betinget av kontant betaling eller forskuddsbetaling.

5. Eiendomsforbehold
THERMEX forbeholder seg eiendomsretten til de solgte varer inntil kjøpesum pluss eventuelle renter etter pkt. 4 første ledd er betalt.

6. Kreditor mora
Dersom Kjøper, etter at leveringstidspunktet er ankommet, unnlater å gi instruksjoner om frakt, har THERMEX rett til å lagre og forsikre varene for Kjøpers regning. Dersom Kjøper da unnlater å hente de solgte varene til tross for skriftlig anmodning, har THERMEX rett til å selge varene best mulig for Kjøpers regning.

7. Kjøpers undersøkelses- og klageplikt
Kjøper plikter å undersøke den mottatte varen for transportskader samt andre mangler umiddelbart ved mottak. Det vises også til transportørens bestemmelser om dette i fraktbrevet.

Alle mangelskrav må fremsettes skriftlig til THERMEX uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 8 dager etter at en mangel er eller burde vært konstatert. Spesielt med hensyn til synlige skader, herunder transportskader, kan disse kun kreves skriftlig av kjøper, dersom dette skjer (i) uten ugrunnet opphold, (ii) senest 8 dager etter mottak av varen, og (iii) før montering/igangkjøring.

8. Kjøpers rettigheter ved mangler
Dersom Kjøper reklamerer over mangler i tide, jf. pkt. 7, plikter THERMEX i 24 måneder fra kjøpsdato å utføre reparasjoner. Det er en forutsetning for THERMEX sin reparasjonsplikt at kjøper dokumenterer, ved å sende kopi av kjøpers faktura, at reklamasjonen er fremsatt innen 24 måneder fra kjøpsdato.

THERMEX kan be om at varen sendes til THERMEX sitt serviceverksted. I så fall er forsendelsen for THERMEX sin regning og risiko. Dersom feilen ikke kan rettes, forplikter THERMEX seg til å bytte den leverte varen.

THERMEX sine forpliktelser inkluderer ikke feil eller skader direkte eller indirekte forårsaket av misbruk, utilstrekkelig vedlikehold, feil montering eller tilkobling, brann, ulykke, lynnedslag, spenningsvariasjoner, andre elektriske forstyrrelser, feil drift generelt eller reparasjoner som ikke er utført av eller på oppdrag fra THERMEX.

Før THERMEX sine serviceteknikere tilkalles, skal Kjøper selv kontrollere de mulige feilene som Kjøper selv kan utbedre. THERMEX sin serviceavdeling vil bistå med råd og veiledning via telefonkonsultasjon. Kjøper må sørge for at produktet er umiddelbart tilgjengelig for THERMEX sine serviceteknikere ved serviceanrop.

Uberettigede serviceanrop der produktet ikke umiddelbart er tilgjengelig for THERMEXs serviceteknikere eller der det ikke er noen produksjons- eller materialfeil på produktet og servicebesøk senere enn 24 måneder fra kjøpsdato er for kjøpers egen regning.

Bytte eller reparasjon medfører ikke utvidelse av Kjøpers reklamasjonsrett etter dette punkt 8 første ledd. THERMEX sine forpliktelser begrenser ikke Kjøpers eventuelle ansvar som forhandler etter kjøpsloven, og henvendelser til THERMEX fungerer også som henvendelser til Kjøper.

9. Produktansvar
Med mindre annet er spesifisert av obligatoriske lovbestemmelser, er THERMEX kun ansvarlig for personskade dersom det kan bevises at skaden skyldes feil eller uaktsomhet begått av THERMEX.

THERMEX er ansvarlig på samme vilkår som for personskade for skade på fast eiendom og løsøre. Erstatningen kan imidlertid aldri overstige DKK 10 000 000,00 inkl. renter og kostnader pr skader.

Dersom en tredjepart, inkludert sluttbrukeren, fremsetter krav mot kjøperen mot enten THERMEX eller kjøperen basert på produktansvar, må kjøperen umiddelbart varsle THERMEX om dette.

Dersom en tredjepart, inkludert sluttbrukeren, reiser søksmål for en dansk domstol mot THERMEX eller kjøperen, er THERMEX og kjøperen gjensidig forpliktet til å bli saksøkt ved samme domstol.

Dersom THERMEX produktansvar pålegges en tredjepart, er Kjøper forpliktet til å holde THERMEX – inkludert saksomkostninger – skadesløs i samme grad som THERMEX sitt ansvar er begrenset i henhold til gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

10. Ansvarsbegrensning
I den grad THERMEX er ansvarlig overfor kjøperen, er THERMEX sitt ansvar begrenset til direkte tap. Utover produktansvar erstattes Kjøpers direkte tap kun ved reparasjon eller utskifting, jf. pkt. 8 og 9. Indirekte tap, herunder driftstap, tapt fortjeneste, tidstap og følgevirkninger av enhver art, kan ikke kreves for kompensasjon.

THERMEX påtar seg intet ansvar for produktets nytte i forbindelsene der produktet brukes av kjøperen eller tredjeparter, og THERMEX påtar seg intet ansvar som følge av kjøperens juridiske forhold til tredjeparter, inkludert sluttbrukeren.

11. Force majeure
THERMEX er fritatt for ansvar for mangelfull oppfyllelse av THERMEX sine forpliktelser på grunn av force majeure, som f.eks. krig og mobilisering, opprør, uro, naturkatastrofer, streik, lockout, andre arbeidsstans, statlig inngripen fra offentlig myndighet, import/eksportrestriksjoner, skade på THERMEX sine leverandørers produksjonsutstyr, sviktende transportmuligheter, valutarestriksjoner, manglende eller mangelfull levering fra underleverandører, mangel på arbeidskraft, produktmangel eller andre årsaker utenfor THERMEX sin kontroll.

I tilfellene nevnt ovenfor har THERMEX rett til å heve avtalen/kansellere bestillingen helt eller delvis eller å levere varene når hindringen for ytelsen er opphørt.

12. Retur av varer
Ved retur av varer skal Kjøper på forhånd ha innhentet tillatelse ved å kontakte THERMEX sin kundeservice på telefon. THERMEX sin ekspedisjon fyller umiddelbart ut et ''THERMEX returvareskjema'', som sendes til kjøperen samme dag. På dette skjemaet skal Kjøper fylle ut feltene med fakturanummer, følgeseddelnummer og returårsak. Kjøpers innlevering av korrekt utfylt skjema sammen med varene som skal returneres er en forutsetning for Kjøpers returrett. Varer kan kun returneres i originalemballasje og senest 3 måneder fra fakturadato.

Retur av ikke-reklamasjonspliktige varer skal skje vederlagsfritt til THERMEX sitt sentrallager i Hjørring. Utdaterte varer, innkjøpsvarer og spesiallagde varer returneres ikke. THERMEX forbeholder seg retten til å avvise enhver retur som ikke kan kreves dersom den mottatte varen er defekt eller, etter THERMEX sin mening, er i en slik tilstand at den ikke kan lagres og selges videre. Videre forbeholder THERMEX seg retten til å belaste opptil 20 % ekspedisjonsgebyr av varens opprinnelig fakturerte pris, ekskl. mva. Behandlingsgebyret utgjør imidlertid alltid min. DKK 100,00 ekskl. mva. per returfrakt.

13. Valg av lov og verneting
Enhver rettstvist mellom partene i forbindelse med avtalen må avgjøres i henhold til dansk lov.

Sø- og handelsretten i København er vedtatt som eneste verneting